عنوان شغل درخواستی

از دانشگاه علامه طباطبائی
تذکر: استخدام منشی به صورت قرارداد ساعتی با دستمزد مطابق مصوبه اداره کار برای ساعات 9 لغایت 14 روزهای شنبه لغایت چهارشنبه است.