هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد؛ در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد؛ از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص کار و حل اختلاف کار رسیدگی می شود.

به طور کلی دعاوی کار عبارتنداز:

بازگشت به کار، مطالبه حقوق معوقه، مطالبه حق مسکن، مطالبه حق اولاد، مطالبه عائله مندی، الزام به پرداخت سهم بیمه، مطالبه پاداش پایان کار، مطالبه خوارو بار، مطالبه عیدی، مطالبه فوق العاده اضافه کاری، مطالبه حقوق مرخصی استفاده نشده، الزام به افزایش دستمزد، الزام به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، ترفیع، اخراج کارگر، تنفیذ احکام انضباطی و ...

به منظور رسیدگی به تخلفات اداري در هر یک از دستگاههاي دولتی «هیات رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان» تشکیل می شود. صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان با هیأت بدوي است و آرا ء صادره در صورتی که قابل
تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا ء است. در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه کارمند
ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ راي درخواست تجدیدنظر نماید؛ هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است. آرا هیات های تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا ء است. به منظور تسریع در جمع آوري دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارك، هیات می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند.

به طور کلی دعاوی استخدامی عبارتنداز:

اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداري، نقض قوانین و مقررات مربوطه، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل، ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت، اخاذی، اختلاس، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداري در اجراي قوانین و مقررات نسبت به اشخاص، ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری، تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی، افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداری، ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه، سرپیچی از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظایف اداری، کم کاري یا سهل انگاري در انجام وظایف محول شده، سهل انگاري رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قـوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواري تلقی می شود، تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداري از تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند، تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، رعایت نکردن حجاب اسلامی، رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی، اختفاء، نگهداري، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر، استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر، داشتن شغل دولتی دیگر به استثناي سمتهاي آموزشی و تحقیقاتی، هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی، جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی، دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحانی، افشاي سؤالات امتحانی یا تعویض آنها، دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط، غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری، توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی، کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاري و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهاي فردي براي تحصیل مقاصد غیرقانونی، شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهاي گروهی براي تحصیل مقاصد غیرقانونی، عضویت در یکی از فرقه هاي ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند، همکاري با ساواك منحله به عنوان مأمور یا منبع خبري و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی، عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداري و فعالیت به نفع آنها، عضویت در گروههاي محارب یا طرفداري و فعالیت به نفع آنها، عضویت در تشکیلات فراماسونری، ممنوعیت استعمال دخانیات در محیط اداره واماکن عمومی و ...