منظور از وکالت دعاوی خانواده در اینجا، ارائه انواع خدمات وکالتی در خصوص امور مربوط به روابط خانوادگی اعم از زوجین، فرزند و والدین، ارث و وصیت است. در این زمینه چند اصلاح حقوقی وجود دارد: (1) امور حسبی به کلیه امور حقوقی گفته می‌شود که مرجع قضائی بدون وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها، مکلف به رسیدگی و تعیین تکلیف است. حمایت از افراد بی‌سرپرست به صورت تعیین قیم و نظارت بر اعمال قیم، امور مربوط به ارث و وصیت و اداره اموال افراد مفقودالاثر، رسیدگی به حجر مجانین و ...  مثال‌هایی از امور حسبی هستند. (2) دعاوی خانوادگی: به اختلافات ناشی از زوجیت بین زوجین و همچنین فرزندان و والدین نسبت به یکدیگر گفته می شود. مطالبه حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر از جمله مطالبه مهریه، طلاق، نفقه، تمکین و .. و مطالبه حقوق والدین نسبت به فرزندان مانند: حضانت، نفقه و ... نمونه بارز این نوع از دعاوی هستند. (3) احوال شخصیه: مجموعه‌ای از حقوق مربوط به شخصیت انسان، صرف‌نظر از شغل و مقام او در اجتماع است. در این تعریف، موضوع دعاوی خانوادگی و امور حسبی در ذیل عنوان احوال شخصیه قرار می گیرند.

دعاوی خانواده اصولاَ مشمول دعاوی حقوقی هستند اما مواردی نیز وجود دارد که مشمول دعوای کیفری می گردد مانند: ترک انفاق، ممانعت از ملاقات فرزند و .... به طور کلی مصادیق دعاوی خانواده عبارتنداز:

اثبات نسب، نفی نسب، درخواست صدور شناسنامه، ثبت واقعه تولد، ثبت واقعه وفات، درخواست تابعیت فرزند، درخواست تابعیت مادر، تغییر نام و نام خانوادگی، اصلاح شناسنامه، اجازه ازدواج فرزند، اجاره رحم، لقاح جنین، ثبت واقعه ازدواج، اثبات زوجیت، ازدواج موقت، بذل مدت، الزام به پرداخت نفقه زوجه، مطالبه نفقه ایام گذشته زوجه، الزام به پرداخت نفقه فرزند، الزام به پرداخت نفقه والدین واجب النفقه، ترک انفاق، الزام به تمکین زوجه، مطالبه مهریه، اعسار از پرداخت مهریه، حضانت فرزند، ملاقات با فرزند، ممانعت از ملاقات فرزند، مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ، الزام به اجرای شروط ضمن عقد، الزام به پرداخت نیمی از اموال زوج، ممانعت از اشتغال همسر، اجازه خروج از کشور، طلاق به درخواست زوج، طلاق به درخواست زوجه، طلاق توافقی، استرداد هدایای نامزدی، استرداد جهیزیه، اثبات نشوز، اجازه ازدواج مجدد، فسخ نکاح، بطلان عقد نکاح، فریب در ازدواج، تدلیس در ازدواج، خوداری از نگهداری فرزند، وصیت، تنفیذ وصیت، وصایت، موت فرضی، فرزندخواندگی، درخواست حکم حجر، عزل ولی قهری، ضم امین، عزل امین، سرپرستی اطفال، قیمومت، سرپرستی مجانین، سرپرستی سفیه، عزل و نسب ناظر، صدور حکم رشد، اثبات بلوغ، ازدواج نوجوان، مهروموم ترکه، تحریر ترکه، تقسیم ترکه، تسلیم اموال غایب مفقود الاثر، و ...