منظور از وکالت در دعاوی حقوقی، ارائه انواع خدمات وکالتی در خیل گسترده ای از موضوعات حقوقی در مراجع حقوقی متعدد است. دعوای حقوقی دعوایی است که توسط شخص ذینفع  دولتی یا خصوصی علیه افراد طرح می گردد و در پایان مراحل دادرسی مدنی، در صورت اثبات، محکومیت مدنی در انتظار مرتکب خواهد بود. به عمل ارتکابی که منجر به محکومیت مدنی می شود؛ الزامات مدنی می گویند و به فرآیند رسیدگی، دادرسی مدنی گفته می شود.

الزامات مدنی با توجه به موضوع دعوا به دعاوی مالی و دعاوی غیرمالی تقسیم می شود و با توجه به مرجع رسیدگی به دعاوی عمومی و دعاوی اختصاصی قابل تقسیم است. به دعاوی عمومی در دادگاههای عمومی حقوقی و به دعاوی اختصاصی در مراجع اختصاصی رسیدگی می شود. البته دادگاههای عمومی نیز ممکن است به موضوعات خاصی از دعاوی عمومی اختصاص یابند و حتی دادگاهها نیز شعبات از به موضوعات جزئی تری تقسیم بندی شوند که این امر موجب نمی شود که آن دادگاه را اختصاصی بنامیم.

به طور کلی دعاوی عمومی حقوقی عبارتنداز:

مطالبه طلب، مطالبه ثمن، مطالبه خسارت، مطالبه اجور معوقه، مطالبه اجرت المثل، مطالبه سرقفلی، مطالبه حق کسب و پیشه، تعدیل و افزایش اجاره بها، مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله، تخلیه عین مستاجره، الزام به ایفای تعهد، الزام به پرداخت وجه التزام، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فروش مال مشاع، خلع ید، تنفیذ فسخ قرارداد، تنفیذ اقاله، اعلام انفساخ قرارداد، اعلام بطلان قرارداد، ابطال سند، اثبات مالکیت، استرداد مدارک و اسناد، استرداد مبیع، استرداد ثمن، استرداد مال، اعمال حق شقعه، تقسیم مال مشاع، تقسیم ترکه، دعاوی ورزشی و ...

در خصوص سایر دعاوی عمومی حقوقی و دعاوی اختصاصی حقوقی مراجعه کنید به لینک سایر خدمات در صفحه اصلی. این خدمات شامل:

  1. دعاوی خانواده
  2. املاک و اراضی
  3. دعاوی مالکیت معنوی
  4. اختلافات شهری و شهرداری
  5. داوری
  6. امور شرکت ها
  7. دعاوی تجاری
  8. امور اسناد تجاری
  9. دعاوی ورزشی

و ....